Annons
Annons


8 Hälsotrender 2016!


Kom över en lista om kommande hälsotrender 2016 på denna sida. Det är alltså förutspådda trender som man tror att vi alla kommer att tala om. Tror verkligen en del kommer bli väldigt populära, andra inte. Vad säger ni, kommer ni haka på alla eller är det några specifika ni gillar eller redan kan bocka av?

 1. Vi äter ur skålar – vare sig det är smoothies, sallader etc. Det kan jag redan nu bocka av, har ju nästan bara ätit ur skålar det senaste året haha!
 2. Träningstights på fest – har redan börjat men förutspås bli ännu populärare. Den här trenden vet jag inte riktigt om jag kommer haka på. Lever i princip redan i träningstights och vill gärna klä upp mig i annat om jag ska på fest 🙂
 3. Alger vinner över kål – de är fulla av näring och har de en rad hälsofördelar, som att stärka hud och hår, boosta immunförsvaret och förbättra matsmältningen. Jag kommer definitivt att kombinera kål och alger då de båda toppar min lista av hälsofavoriter!
 4. Vi kommer äta mer baljväxter – Bönor, linser, ärtor, kikärtor etc. Hurra!! Är så glad att det blir populärare att lägga till mer vegetariskt i sin kost. Själv var jag hel vegan något år men kände att jag inte mådde så bra av det. Istället består min kost numera till stor del av vegetarisk mat och kanske 10-20% animalisk (dock ej rött kött, max 1 gång/mån) för jag märker att jag fungerar bättre då.
 5. Svarvade grönsaker istället för pasta – typ zucchini, morot etc. Är redan en favorit hos mig då man får känslan av att äta pasta men slipper att magen svullnar efteråt och är även ett hälsosammare alternativ till pastan om man nu vill det 🙂
 6. Vi mediterar tillsammans – på grund av ett mer stressat samhälle. Inget jag testat ännu med mina vänner men jag och min kille har mediterat tillsammans ibland och så kan man ju gå på meditation på yogacenter. Hade definitivt velat få in mer meditation i vardagen!
 7. Rengör ansiktet med naturlig olja – t.ex. kokosolja. Oljan är ofta skonsammare mot huden och stör inte den naturliga balansen på samma sätt som onaturliga produkter kan göra. Denna trend måste jag absolut haka på, varför har jag inte tänkt på detta tidigare? Använder ekologisk rengöring men varför inte prova kokosoljan. Har ni testat?
 8. Mat och dryck som är bra för hyn – Vi har fokuserat mycket på naturliga krämer för hyn men det vi stoppar i oss har minst lika stor påverkan. Tillräckligt med vatten kan göra stor skillnad. Dessutom växer marknaden för drycker, fullproppade med vitaminer, mineraler och antioxidanter, som ger huden näring. Människor kommer att förstå kopplingen mellan hudvård och kost mer under 2016.

___
English. Came across a list of upcoming health trends in 2016 on this page. It is predicted trends that they believe that we will all talk about. I really believe some will be very popular, others not. What do you think, will you join in all or are there specific you like or can already check off?

 1. We eat from bowls – whether it’s smoothies, salads, etc. I can now check that one off, I’ve almost only eaten out of bowls the last year haha!
 2. Training tights at parties has already begun but is expected to be even more popular. This trend I don’t know if I will catch on. I basically already live in running tights and would love to dress up when I‘ll party 🙂
 3. Seeweed is the new kale they are full of nutrients and they have a range of health benefits, such as strengthening the skin and hair, boost the immune system and improve digestion. I will definitely combine the cabbage and seaweed when the two tops my list of healthy favorites!
 4. We will eat more legumes beans, lentils, peas, chickpeas, etc. Hooray!! I’m so happy that it’s popular to add more vegetarian food in the diet. I myself was vegan for a year but I felt I was not feeling so good out of it. Instead, my diet now consists largely of vegetarian food and maybe 10-20% animal (but not red meat, max 1 time/month) because I find I feel better then.
 5. Spiral slized vegetables instead of pasta zucchini, carrots, etc. It’s already a favorite of mine when you get the feeling of eating pasta but don’t want the stomach to swell afterwards and is also a healthier alternative to pasta if you  want that 🙂
 6. We meditate together because of a more stressed society. Nothing I tried with my friends yet but me and my boyfriend has meditated together sometimes and we can also go to meditation yoga center. Definitely want to get more meditation in everyday life!
 7. Clean your face with natural oils for exanple coconut oil. The oil is often gentler on the skin and do not disturb the natural balance in the same way as unnatural products can do. This trend, I must certainly catch on, why have not I thought of this before? I use organic cleaning, but why not try the coconut oil. Have you tried it?
 8. Food and drink that’s good for the skin We have focused a lot on natural creams for the skin but what we eat has just as much impact. Enough water can make a big difference. Furthermore, the market expands with products that’s packed with vitamins, minerals and antioxidants that nourishes the skin. People will understand the link between skin care and nutrition more under in 2016.

 

Annons

Bildkälla / Image source

Kommentera | Translate


AnnonsLaddar